Menu

Algemene voorwaarden Hotels.nl

Algemene voorwaarden Hotels.nl

 1. Gebruik van deze website De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over hotels in Nederland en België zodat bezoekers online een hotel kunnen boeken. Deze website helpt u als gebruiker bij het vinden van beschikbare hotels in Nederland en België. De website is uitsluitend bedoeld om te helpen bij het bepalen van de beschikbaarheid van hotels en voor het maken van legitieme en gewenste reserveringen. U garandeert tenminste 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u of leden van uw huishouden aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de boekingsfaciliteiten van deze website ertoe kan leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.
 2. Privacy Hotels.nl respecteert uw privacy. Daarom geeft Hotels.nl in geen geval uw persoonsgegevens door aan derde partijen. In de Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
 3. Geen verborgen kosten Hotels.nl zorgt voor prijstransparantie door bij elke kamerprijs de eventuele bijkomende kosten te vermelden, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij specifieke acties kunnen servicekosten gelden, die duidelijk bij de actie vermeld staan. Deze servicekosten dienen te allen tijde betaald te worden
 4. Boeken Hotels.nl stuurt een boeking slechts door naar het hotel. De boeking zelf is een transactie tussen het hotel en de klant die de boeking maakt. Hotels behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.
 5. Annuleren Hotels.nl brengt geen annuleringskosten in rekening. Het hotel kan u wel annuleringskosten in rekening brengen als u een boeking te laat annuleert. Indien u uw verblijf wilt annuleren, dient u de instructies in de bevestiging van de boeking te volgen. Een boeking is pas geannuleerd als u een bevestiging van annulering heeft ontvangen. In geval van tijdige annulering overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden van het hotel worden er door het hotel geen kosten berekend. Ieder hotel heeft een eigen annuleringstermijn, die duidelijk vermeld staat op zowel de hotelpagina als in de bevestiging van de boeking. De annuleringstermijn kan per kamertype variëren. Indien u later annuleert dan aangegeven staat in de annuleringsvoorwaarden van het hotel, kan het hotel u daarvoor kosten in rekening brengen. Bij bepaalde niet-restitueerbare tarieven en Specials gelden afwijkende voorwaarden: de credit card wordt onmiddellijk belast door het hotel en de boeking is niet te annuleren of te wijzigen. Indien u niet komt opdagen (no show) en u heeft een niet-restitueerbaar tarief of Special geboekt, dan kan het hotel u voor de kosten van het gehele verblijf belasten. Op de hotelpagina, in het boekingsformulier en in de bevestiging van een niet-restitueerbaar tarief of Special staan deze voorwaarden duidelijk vermeld. Bij specifieke acties kunnen servicekosten gelden, die duidelijk bij de actie vermeld staan. De servicekosten, indien van toepassing, zijn niet restitueerbaar en dienen altijd betaald te worden ongeacht de reservering wordt gebruikt of geannuleerd.
 6. Creditcard Hotels verlangen vaak uw creditcardgegevens ter garantie van een boeking. Uw creditcardgegevens worden alléén naar het hotel gestuurd waar u heeft geboekt om uw boeking te garanderen. Hotels.nl schrijft nooit geld van uw creditcard af; u betaalt zelf uw verblijf in het hotel. Met een boeking via deze website, sluit u een overeenkomst af met het hotel dat u hebt gekozen. Uw creditcardgegevens worden door Hotels.nl direct verwijderd zodra uw boeking is doorgegeven aan het hotel. Het hotel kan uw creditcard pre-autoriseren voordat u aankomt, d.w.z. controleren of uw creditcard geldig is. Deze voorzorgsmaatregel kan door het hotel genomen worden voor het geval u uw reservering te laat annuleert, of als u geen gebruik zou maken van uw reservering zonder deze te annuleren (no-show). Het gereserveerde bedrag komt normaal gesproken binnen één of twee weken weer vrij.
 7. Wisselkoersen Wisselkoersen worden berekend op basis van openbare bronnen. Wisselkoersen kunnen van dag tot dag verschillen. De wisselkoersen worden niet dagelijks bijgewerkt en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. De correctheid van de aangegeven wisselkoersen wordt niet gegarandeerd.
 8. Auteursrecht / intellectueel eigendom Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij Hotels.nl. Uw toegang tot deze website betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door Hotels.nl samengestelde pagina's / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan Hotels.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.
 9. Links van derden U mag vrijelijk naar deze website toelinken. Hotels.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Hotels.nl toelinkt. Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Hotels.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Hotels.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Hotels.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites door Hotels.nl impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.
 10. Disclaimer Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Hotels.nl. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Hotels.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Hotels.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende hotels. Hotels.nl staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto's van hotels, beschrijvingen van hotels, vermelding van hotelfaciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de hotels zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie. Hotels.nl controleert niet alle informatie die door de hotels of andere derde partijen worden aangeleverd. Hotels kunnen op ieder moment de informatie over hun hotel, zoals prijzen en beschikbaarheid aanpassen. Hotels.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt door het niet correct weergeven van deze data. Voor verhaal van eventuele schade als gevolg van foutieve vermeldingen van hotels of foutieve beschikbaarheidsdata van hotels dient u zich rechtstreeks te wenden tot het desbetreffende hotel. Hotels.nl is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van haar website, of de daarop verstrekte informatie. Hotels.nl kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig. Eventuele gevolgschade die voortkomt uit foutieve betalingen aan hotels of uit onjuiste belastingen van creditcards door hotels, komt voor rekening van het desbetreffende hotel. Hotels.nl kan voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld. Hotels.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder inbegrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. Met het gebruik van de website van Hotels.nl vrijwaart u Hotels.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden voortkomend uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, danwel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.
 11. Wijziging van deze voorwaarden Hotels.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Hotels.nl gebruikt.
 12. Algemeen Hotels.nl is geregistreerd in Nederland en de in Nederland geldige wetten zijn op deze organisatie van toepassing. Hotels.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website en waarvoor Hotels.nl aansprakelijk kan worden gesteld dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Groningen die bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard om van deze geschillen kennis te nemen.
Download Algemene Voorwaarden